สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง

นางพรรณิภา สุนทรนันท์

รองปลัดเทศบาล

นายอัมรินทร์ บุญถม

รองปลัดเทศบาล

นางสาววรากร พาจรทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางบุษบา ทรายหมอ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางรุจินันต์ สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประภากร ถวิลประวัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: