สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพจน์ แสงฉาย

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
โทร:0-5333-1904 ต่อ 210,211

นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์

รองปลัดเทศบาล
โทร:0-5333-1904 ต่อ 213

นายยงยุทธ ปะระมะ

รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
โทร:0-5333-1904 ต่อ 212

นางสาววรากร พาจรทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:0-5333-1904 ต่อ 216

นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:0-5333-1904 ต่อ 230

นายวิศณุ มันตะสูตร

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:0-5333-1904 ต่อ 223

นางรุจินันต์ สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร:0-5333-1904 ต่อ 102

นายประภากร ถวิลประวัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร:0-5333-1904 ต่อ 241

นางสาว บุญทิวา เนื้ออ่อน

ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
053-331-904 ต่อ 100


แชร์ให้เพื่อน: