ผังรวมส่วนราชการ

นายสุพจน์ แสงฉาย

นายสุพจน์ แสงฉาย

ปลัดเทศบาล

โทร:0-5333-1904 ต่อ 210,211

นางสาวญาณิศา ถาอินชัย

นางสาวญาณิศา ถาอินชัย

นักตรวจสอบภายใน

โทร:0-5333-1904 ต่อ 210

นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์

นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์

รองปลัดเทศบาล

โทร:0-5333-1904 ต่อ 213

นายยงยุทธ ปะระมะ

นายยงยุทธ ปะระมะ

รองปลัดเทศบาล

โทร:0-5333-1904 ต่อ 212

สำนักปลัด


นางสาววรากร พาจรทิศ

นางสาววรากร พาจรทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร:0-5333-1904 ต่อ 216

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวยศวดี นนทรีย์

นางสาวยศวดี นนทรีย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


โทร:0-5333-1904 ต่อ 215

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธนกฤต ศรีมูล

นายธนกฤต ศรีมูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โทร:0-5333-1904 ต่อ 104

กองคลัง


นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์

นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร:0-5333-1904 ต่อ 230

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวดวงเดือน จันทร์ต๊ะ

นางสาวดวงเดือน จันทร์ต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


โทร:0-5333-1904 ต่อ 231

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางทัศนีย์ โพธิ์เกษม

นางทัศนีย์ โพธิ์เกษม

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


โทร:0-5333-1904 ต่อ 108

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางวราภรณ์ ชะฎา

นางวราภรณ์ ชะฎา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


โทร:0-5333-1904 ต่อ 109

กองช่าง


นายวิศณุ มันตะสูตร

นายวิศณุ มันตะสูตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร:0-5333-1904 ต่อ 223

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายจักรวาล ฝ่ายริพล

นายจักรวาล ฝ่ายริพล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


โทร:0-5333-1904 ต่อ 220

ฝ่ายการโยธา

นายภานุ อาจิณวัฒน์

นายภานุ อาจิณวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


โทร:0-5333-1904 ต่อ 220

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางรุจินันต์ สรสิทธิ์

นางรุจินันต์ สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร:0-5333-1904 ต่อ 102

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณาสุข


โทร:0-5333-1904 ต่อ 103

ฝ่ายบริการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)

นางวชิรญาณ์ วันทองสุข

นางวชิรญาณ์ วันทองสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โทร:0-5333-1904 ต่อ 103

กองการศึกษา


นายประภากร ถวิลประวัติ

นายประภากร ถวิลประวัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร:0-5333-1904 ต่อ 241

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง