วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

- กองช่าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างแบบแสดงค่าต่างๆที่ใช้ในการคำนวณโครงสร้างอาคาร(2หน้า)
2 ตัวอย่างแบบแสดงค่าต่างๆที่ใช้ในการคำนวณโครงสร้างอาคาร(2หน้า)หน้าที่2
3 ตัวอย่างหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
4 ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ทำการปลุกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
5 ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างในที่ดิน
6 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
7 ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา29
8 ตัวอย่างคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร(2หน้า)
9 ตัวอย่างคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร(2หน้า)หน้าที่2

แชร์ให้เพื่อน: