“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การสอบวินัยและการให้ออกจากราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การสอบวินัยและการให้ออกจากราชการ
2 แนวทางการฝึกอบรม
3 ประกาศก.ท.จ.เชียงใหม่เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
4 หลักเกณฑ์การย้าย ให้ออกราชการ การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์
5 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินปี2563(กทจ.เชียงใหม่)
6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
8 หลักเกณฑ์งานบุคคลระบบแท่ง
9 หลักเกณฑ์การเลื่อนสายงานวิทยาศาสตร์-นิติการ
10 บัญชีเงินประจำตำแหน่ง
11 แบบคำร้องและแบบประเมินการย้ายข้าราชการและพนง.ส่วนท้องถิ่น
12 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
13 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
14 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

แชร์ให้เพื่อน: