วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
6 พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลที่สาธารณะ
8 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

แชร์ให้เพื่อน: