“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

หนังสือสั่งการ/กฏ/ระเบียบ/มติ.ครม./หนังสือเวียน


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 กฏกระทรวง เรื่องกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
2 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
3 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
4 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง
5 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
6 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
7 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
8 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 63
9 กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดการชื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ
10 กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน+ฉบับที่+2
11 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
12 ระเบียบกระทรวงการคลัง พศ. 2560
13 ระเบียบกระทรวงการคลัง+ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ ประกาศราชกิจจาฯ
14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ+(ฉบับที่2)+พ.ศ.+2564

แชร์ให้เพื่อน: