“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันกำแพง

สภาพทั่วไป
1.  ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตาม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006  (เชียงใหม่ – สันกำแพง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร    ศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสาย  เชียงใหม่ – สันกำแพง

2. อาณาเขต
ด้านเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของทางไปตำบลห้วยทราย   ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางไปตำบลแม่ปูคาไปทางทิศเหนือ  600  เมตร และจากหลักเขตที่  1   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟากใต้ของทางไปบ้านม่วงม้าตรงที่บรรจบกับทางสาย      คำซาว –  บ้านร้อง  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2
ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง        ฟากเหนือของทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง ตรงที่อยู่ห่างจากลำเหมืองแม่ออน ไปทางทิศ       ตะวันออก  150  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 และจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  1,000  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงสาย เชียงใหม่ –      สันกำแพง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 11,500  ของทางหลวงสายเชียงใหม่  –  สันกำแพง  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  1,000   เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  5
ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตั้งฉากกับ  หลักเขตที่  4  และหลักเขตที่  5  ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลแม่ปูคาซึ่งเป็นหลักเขตที่  6  จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่  1

3. เทศบาลตำบลสันกำแพง
มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย   3  ตำบล  22  หมู่บ้าน และ 1  ชุมชน ดังต่อไปนี้
ตำบลสันกำแพง  รวม 12 หมู่บ้าน 1 ชุมชน  ประกอบด้วย
1.  บ้านป่าเส้า หมู่ที่  1
2.  บ้านป่าเหว หมู่ที่  2
3.  บ้านเหล่า  หมู่ที่  3
4.  บ้านต้นโชค  หมู่ที่  4
5.  บ้านสันเหนือ  หมู่ที่  5
6.  บ้านสันเหนือ หมู่ที่  6
7.  บ้านกาด  หมู่ที่  7
8.  บ้านสันใต้ตอนล่าง  หมู่ที่  8
9.  บ้านสันใต้ตอนบน   หมู่ที่  9
10. บ้านสันไร่  หมู่ที่  10
11. บ้านน้อย  หมู่ที่  11
12.  บ้านออก  หมู่ที่  14
13. ชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์

ตำบลทรายมูล รวม 7 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
1.  บ้านดอนมูล  หมู่ที่  1
2.  บ้านสันโค้งใหม่  หมู่ที่  2
3.  บ้านป่าเป้า  หมู่ที่  3
4.  บ้านสันโค้งเก่า  หมู่ที่  4
5.  บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่  5
6.  บ้านสันก้างปลา  หมู่ที่  6
7.  บ้านทรายมูล  หมู่ที่  7

ตำบลแช่ช้าง     รวม    3   หมู่บ้าน    ประกอบด้วย
1.  บ้านป่าไผ่เหนือ  หมู่ที่  6
2.  บ้านป่าไผ่กลาง  หมู่ที่  7
3.  บ้านป่าไผ่ใต้  หมู่ที่  8

4. ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 17,604  คน แยกเป็น
ชาย  8,163  คน
หญิง  9,441  คน
จำนวนครัวเรือน  9,167   ครัวเรือน (ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2565)
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  775   คน/ตารางกิโลเมตร

5.  การคมนาคมขนส่ง และการจราจร
การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลสันกำแแพงกับจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตลอดสาย โดยทางรถยนต์มีทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่าง  หมู่บ้านสามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงและภายในชุมชนได้สะดวก ปริมาณการจราจรจะมีความหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงบริเวณที่ประกอบการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ยานพาหนะส่วนใหญ่   ได้แก่  รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก  รถยนต์ส่วนบุคคล   และรถจักรยานยนต์ ถนนมีสภาพผิว  การจราจรดี  ทำให้การจราจรจึงไม่ประสบปัญหาการติดขัดมากนัก
แผนที่เส้นทางการเดินทาง

แผนที่เส้นทางการเดินทาง

6. การประปา
ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง มีจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  3,000   หลังคาเรือน  (ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค)

7. การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงได้อย่าง  ทั่วถึงทุกครัวเรือน  นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การสัญจรและความปลอดภัย      ของประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพงจึงได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างกระจาย   บนพื้นที่ถนนสายหลัก   และถนนภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

8.  การสื่อสาร ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่  1  แห่ง  ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายเชียงใหม่  –  สันกำแพง  ทำให้สะดวกในการติดต่อของประชาชน   มีโทรศัพท์ส่วนบุคคล  โทรศัพท์สาธารณะ  และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการในเขตพื้นที่ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

สภาพทางเศรษฐกิจ

1. การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
สถานีบริการน้ำมัน  4  แห่ง
ตลาดสด    7    แห่ง
ร้านค้าทั่วไป   340 แห่ง
สถานประกอบการเทศพาณิชย์
โรงฆ่าสัตว์   1 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
ธนาคาร    5 แห่ง
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข   35  แห่ง


2. การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม  10 แห่ง

ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประกอบด้วย 22 ชุมชน จำนวนบ้าน 6,951 หลังคาเรือน จำนวนประชากรรวม  17,888  คน  (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม พ.ศ.2547)


ศาสนา
ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง  มีวัดทั้งหมด  14   วัด  และ  1  อาราม
วัฒนธรรมประเพณี       ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน   มีกิจกรรมขบวนแห่รถ  พระพุทธรูป  การสรงน้ำพระ  ประกวดนางสงกรานต์   ประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  เช่น  สะล้อ ซอ  ซึง  ประกวดการฟ้อนเล็บ   ฟ้อนเทียน   ฯลฯ
ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน  มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทง    ประกวดนางนพมาศ   ประกวดการประดิษฐ์กระทง  และการแสดงต่าง  ๆ
โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา              1              แห่ง
ระดับประถมศึกษา             6              แห่ง
โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนย์เด็กเล็ก (เทศบาลดำเนินการ)   2              แห่ง
(เอกชน)              4              แห่ง
การกีฬาและนันทนาการ

สนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  แห่ง
ห้องสมุดประชาชน จำนวน  1  แห่ง
สวนสาธารณะ จำนวน  4  แห่ง
การสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  2 แห่ง
คลินิกเอกชน   จำนวน 10 แห่ง
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่

1.    พนักงานอนามัย   จำนวน   8  คน
2.    เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข    จำนวน 2  คน
3.    อสม.   จำนวน 180  คน
4.    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  ( 1  มกราคม –  31 ตุลาคม  2547)  จำนวน    104       ครั้ง
รถยนต์ดับเพลิง    จำนวน       3       คัน
รถบรรทุกน้ำ   จำนวน       2       คัน
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน       1       เครื่อง
พนักงานดับเพลิง     จำนวน       3       คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน    107       คน
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา    จำนวน       2       ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ปริมาณขยะ   จำนวน       9       ตัน /  วัน
–  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม   จำนวน       4       คัน
–  ขยะที่เก็บได้   จำนวน       9       ลบ.ม. /  วัน
–  ขยะที่กำจัดได้ จำนวน       9       ลบ.ม. / วัน
กำจัดโดยวิธี     (   / )    จ้างบริษัทเอกชน

แชร์ให้เพื่อน: