“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  ( 1  มกราคม –  31 ตุลาคม  2547)  จำนวน    104       ครั้ง
รถยนต์ดับเพลิง    จำนวน       3       คัน
รถบรรทุกน้ำ   จำนวน       2       คัน
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน       1       เครื่อง
พนักงานดับเพลิง     จำนวน       3       คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน    107       คน
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา    จำนวน       2       ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ปริมาณขยะ   จำนวน       9       ตัน /  วัน
–  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม   จำนวน       4       คัน
–  ขยะที่เก็บได้   จำนวน       9       ลบ.ม. /  วัน
–  ขยะที่กำจัดได้ จำนวน       9       ลบ.ม. / วัน
กำจัดโดยวิธี     (   / )    จ้างบริษัทเอกชน

แชร์ให้เพื่อน: