วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(แต่ละปี)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
5 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
6 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
7 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
8 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
10 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
11 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
12 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
13 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
14 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
15 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม
18 สรุปรายงานผลใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ2562 เดือนกันยายน 2562

แชร์ให้เพื่อน: