“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service) ประจำปี 2565
2 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service) ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565)
3 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service) ประจำปี 2566 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2566)
4 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service) ประจำปี 2566 (1เมษายน - 30 กันยายน 2566)
5 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำระบบ E-service เพื่อบริการประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service) ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2567)

แชร์ให้เพื่อน: