“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลสันกำแพง


กรุณาคลิกที่แต่ละหัวข้อ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ข้อ

ลิงค์ URL หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

- ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

- ผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ

- ผู้บริหารข้าราชการประจำ

- ผังรวมส่วนราชการ

o3

อำนาจหน้าที่

o4

ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์

- หน้าเว็บไซต์หลัก แสดง QR code แบบวัด EIT

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6

Q&A

- ไอคอนแชท มุมล่างขวามือ

- เว็บบอร์ด

- สายตรงนายก

- Line

- Messenger

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- ภาพรวม

-คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสวัสดิการสังคม

- คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ

- คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

- คู่มือประชาชนภาพรวม

- คู่มือการใช้บริการของประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน

- คู่มือการใช้บริการของประชาชนเกี่ยวกับงานสวัสดิการ

- คู่มือการใช้บริการของประชาชนเกี่ยวกับงานกองคลัง

- คู่มือการใช้บริการของประชาชนเกี่ยวกับงานกองช่าง

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13

E-Service

- E-service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

- ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แชร์ให้เพื่อน: