วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

(Sankamphaeng Municipal School)

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการสมวัย

เอื้อปัจจัยการเรียนรู้ ครูมีมาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม

ระดับชั้น : ปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1 - 3)

จำนวนนักเรียน : จำนวนทั้งหมด 110 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2561)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายประภากร ถวิลประวัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แชร์ให้เพื่อน: