วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายชาครีย์ ขัติรัตน์

รองนายกเทศมนตรี

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

รองนายกเทศมนตรี

นายสังวร ลานยศ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายเจริญ เฟื่องอักษร

เลขานุการนายกเทศมนตรี


แชร์ให้เพื่อน: