“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

กำหนดสมัยประชุมสามัญ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม ปี 2563 และกำหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยแรกปี2564
2 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม ปี 2564 และกำหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยแรก ปี 2565
3 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมปี 2565 และกำหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยแรก ปี 2566
4 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดระยะเวลาวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
5 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ปี2567 และกำหนดระยะเวลาวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยปี 2568

แชร์ให้เพื่อน: