“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนยุทธศาสตร์ฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
6 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่่2
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่8
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่่3
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่่4
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

แชร์ให้เพื่อน: