“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

โอนงบประมาณรายจ่าย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
2 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
3 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
4 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
5 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
6 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์ให้เพื่อน: