“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

โอนงบประมาณรายจ่าย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
2 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
3 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
4 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่4 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
5 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่5 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
6 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่6 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
7 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่7 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
8 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่8 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
9 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่9 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
10 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่10 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
11 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่11 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
12 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่12 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
13 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่13 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
14 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่14 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
15 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่15 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
16 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่16 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
17 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่17 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
18 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่18 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
19 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่19 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
20 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่20 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
21 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่21 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
22 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่22 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
23 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่23 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
24 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่24 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
25 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่25 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
26 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่26 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
27 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่27 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)
28 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่28 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas)

แชร์ให้เพื่อน: