“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ/การเชิญประชุมสมัยสามัญ/ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
2 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
3 หนังสือประชาสัมพันธ์ฯ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
4 ประกาศฯ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
5 หนังสือฯ เชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
6 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
7 ประกาศฯ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
8 หนังสือฯ เชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
9 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

แชร์ให้เพื่อน: