วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานสวัสดิการชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง เข้าช่วยเหลือมอบวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน เครื่องนอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานสวัสดิการชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง เข้าช่วยเหลือมอบวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน เครื่องนอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ 8 แช่ช้าง ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ...

อ่าน 23 ครั้ง

เปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

        วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยมี นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ปฏิบัติติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา...

อ่าน 21 ครั้ง

27มีนาคม2564 เวลา09.00-12.00น.ดำเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง

27มีนาคม2564 เวลา09.00-12.00น.เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง33 หน่วยเลือกตั้ง. ...

อ่าน 19 ครั้ง

26มีนาคม2564 เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดอบรมให้ความรู้ กปน รุ่นที่3

    เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดอบรมให้ความรู้ กปน รุ่นที่3 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยในวันนี้ได้จัดอบรม ของเขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยที่ 17ถึง33 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 121คน และ กปน.สำรอง 7 คน มีวิทยากรบรรยาย นายประภากร ถวิลประวัต...

อ่าน 10 ครั้ง

ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ การมอบหีบบัตรเลือกตั้งที้ง 33 หน่วย

    นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งให้กับพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม2564 ทั้งนี้ได้ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ การมอบหีบ...

อ่าน 10 ครั้ง

รณรงค์กิจกรรมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day

สันกำแพง รณรงค์กิจกรรมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day 24มีนาคม2564 เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง บริเวณข่วงสันกำแพงไปยังตลาดสดสันกำแพง โดยมีพันโทกรณัฐ รัตนยรรยง ประธานกรรมการการเ...

อ่าน 12 ครั้ง

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

    นางรุจินันท์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) ให้กับอสม.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอสม.ประจำนวนเลือกตั้ง จำนวน 66 คน เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงบทบาทของอส...

อ่าน 8 ครั้ง

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่20มีนาคม2564 รุ่นที่1

นายนิรันดร์ คำเสมานันท์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานจัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่20มีนาคม2564 รุ่นที่1 เขตเลือกตั้งที่1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-11 ณ อาคารบริการประชาชน ทต.สันกำแพง ...

อ่าน 6 ครั้ง

คณะทำงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ณ อาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพง

อ่าน 15 ครั้ง