วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ยกย่องพนักงานต้นแบบในการทำคุณงามความดี

น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ยกย่องพนักงานต้นแบบในการทำคุณงามความดี เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน2563 ที่ผ่านมาโดยมีนายจิรเดช ศิริกุลพันธุ์ ลูกจ้างประจำ นายพิรุณ สุภา พนักงานจ้างทั่วไป และ นายอารีย์ มูลวัติ พนักงานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแ...

อ่าน 15 ครั้ง

กาดยามเช้าของชุมชนไทเขินบ้านสันก้างปลา

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานเปิดงานกิจกรรม กาดยามเช้าของชุมชนไทเขินบ้านสันก้างปลา เมื่อวันอาทิตย์ที่8พ.ย.2563 โดยกาดยามเช้า จะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.00 น.เป็นต้นไป กาดยามเช้าได้มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ...

อ่าน 9 ครั้ง

กิจกรรมเรียนรู้การทำกระดาษสาหมู่บ้านต้นเปา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 เข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การทำกระดาษสา ณ ศูนย์ผลิตกระดาษสาหมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน และได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของอำ...

อ่าน 35 ครั้ง

สันกำแพงยูธคัพครั้งที่4

เรียบร้อยไปด้วยดี กับการแข่งขันฟุตบอล #สันกำแพงยูธคัพครุ้งที่4 โดยมีว่าที่ รต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอล อายุ 9และ11 ปี ณ.สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสันกำแพง เมื่อวันที่6กันยายน2563 ที่ผ่านมา...

อ่าน 31 ครั้ง

อบรมความรู้ตามมาตรฐานจริยธรรมและการต่อต้านทุจริต

#การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ

อ่าน 21 ครั้ง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นLPA

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลสันกำแพง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA (Local Performance Assessment: LPA)เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจ าปี โดย แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้า...

อ่าน 21 ครั้ง

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน154 คน หัวข้อเรื่อง วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้...

อ่าน 14 ครั้ง

รณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยปี2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้และปลูกฝังเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง หัวข้อและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเด็กนักเรียน รู้จักการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่มาจา...

อ่าน 36 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 ประจำปี2563 วันที่14สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง...

อ่าน 27 ครั้ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2563

เทศบาลตำบลสันกำแพงจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2563 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในการจัดงานฯเป็นประธานในพิธีจุด พิธีถวายราชสดุดี พิธีเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆในพื้...

อ่าน 12 ครั้ง