“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง)

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง) ...

อ่าน 8 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด รพ.สต.บ้านสันโค้ง ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.สต.บ้านตลาด รพ.สต.บ้านสันโค้ง ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหม...

อ่าน 12 ครั้ง