วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

อบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความตื่นตัว พัฒนาความรู้ ทักษะ และ...

อ่าน 8 ครั้ง

อบรมให้ความรู้เรื่อง "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง"ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕"ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรศไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖...

อ่าน 105 ครั้ง

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดย นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อ...

อ่าน 10 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรี และนายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างข่วงสันกำแพง โดยได้คำนึงถึงการดูแลรักษาความสะอาด และสิ่งปฏิกูล ลำ...

อ่าน 27 ครั้ง

แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคCoronaVirus2019ในกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ และ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ รณรงค์มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคปอดติดเชื้อCoronaVirus2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยติด...

อ่าน 218 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563

11มกราคม2563 สำเร็จไปด้วยดี กับการจัดกิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ2563 จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดงานพร้อมอ่านสารวันเด็กจากฯพณฯนายกรัฐมนตรี“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”ซึ่งได้ให้ความสำคัญทั้งเร...

อ่าน 16 ครั้ง

จัดการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

25ตุลาคม2562 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายแผนการดำเนินการ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ให้กับฝ่ายสวัสดิการสังคม ฯ จัดการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็...

อ่าน 64 ครั้ง

ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

23ตุลาคม2562 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชและพิธีถวายบังคมจากหน่วยงานราชการ องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอสันกำแพง โดยมี ...

อ่าน 53 ครั้ง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เจ้าอยู่หัวฯ ศุภวรนายชาครีย์ขัตินายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องโอกาสมหาบให้กับประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขึ้น ณ ...

อ่าน 109 ครั้ง

ดำเนินการล้างสุสานสันติวัน ศาสนสถานอันเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบเขตเทศบาล

22 ตุลาคม 2562 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการล้างสุสานสันติวัน ศาสน สถานอันเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบเขตเทศบาล เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการดูแลพื้นที่สาธาร...

อ่าน 39 ครั้ง

ดำเนินโครงการขยายเขตประปาบ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล

21ตุลาคม2562  นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินโครงการขยายเขตประปาบ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล โดยผลงานปัจจุบัน15% กำลังดำเนินการวางประสานท่อในซอย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ...

อ่าน 36 ครั้ง