วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา โดยนางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เปิดเผยว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร เพื่อนำความรู้...

อ่าน 18 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้อง...

อ่าน 22 ครั้ง

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง

#ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในการประชุมศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ตามคำร้องตามแบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ห้วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เพื่อร่วมพิจารณาการช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่จำนวน ๕ ราย โดยมีผู้เ...

อ่าน 13 ครั้ง

อบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความตื่นตัว พัฒนาความรู้ ทักษะ และ...

อ่าน 37 ครั้ง

อบรมให้ความรู้เรื่อง "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง"ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕"ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรศไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖...

อ่าน 272 ครั้ง

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดย นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อ...

อ่าน 31 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรี และนายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างข่วงสันกำแพง โดยได้คำนึงถึงการดูแลรักษาความสะอาด และสิ่งปฏิกูล ลำ...

อ่าน 58 ครั้ง

แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคCoronaVirus2019ในกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ และ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ รณรงค์มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคปอดติดเชื้อCoronaVirus2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยติด...

อ่าน 340 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563

11มกราคม2563 สำเร็จไปด้วยดี กับการจัดกิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ2563 จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดงานพร้อมอ่านสารวันเด็กจากฯพณฯนายกรัฐมนตรี“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”ซึ่งได้ให้ความสำคัญทั้งเร...

อ่าน 29 ครั้ง