“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ศพด.คำซาว

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว

ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว โดยนายวัชรพงค์ ลิ้มศักดากูล เป็นประกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและคณะกรรมการ ประชุมเพื่อพิจารณาในจัดการศึกษาปฐมวัย และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนิงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แชร์ให้เพื่อน: