“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำร้องทั่วไป
2 คำร้องขอยืมพัสดุ
3 คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4 คำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 คําร้องขอเสียงตามสาย
6 คำร้องขอสร้างอาคาร/รื้อถอนอาคาร/ดัดแปลงอาคาร
7 คำร้องขอดูบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
8 คำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
9 คำร้องขอจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ
10 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
11 หนังสือมอบอำนาจ
12 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
13 คำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.1
14 คำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.3
15 คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
16 คำขอความอนุเคราะห์น้ำ อุปโภค-บริโภค

แชร์ให้เพื่อน: