“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง

ประธานสภาเทศบาล
ติดต่อ : 065-241-2726

นายสมชาย โมราเลิศ

รองประธานสภา
ติดต่อ : 065-241-2207

เขต 1

นายอดิเรก ขุนคงมี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจุมพล กันจินะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวาสนา กันจินะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางพรรณี พันธ์พร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประหยัด เปรมธนากุล

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 2

นายเล็ก ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาย โมราเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุภาพ สุริยะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนุวัตร คำมามูล

สมาชิกสภาเทศบาล


แชร์ให้เพื่อน: