วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง บริเวณหน้าสุสานสันติวัน กำกับดูแลโดย กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันกำแพง มีการจัดการ ด้านต่างๆ ดังนี้

1. จุดลานเทขยะของพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัด

2. เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทำโรงเลี้ยงไส้เดือน

3. คัดแยกขยะรีไซเคิล

4. การจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

5. การจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)

6. โรงเพาะชำกล้าไม้ อาทิ กล้ามะรุม ตะไคร้ กระเพรา ผักสวนครัว เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน: