วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

งานกิจการสภาเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2563
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ปี 2563
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ปี 2563
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ปี 2563
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563
7 เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
8 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
9 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
10 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
11 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
12 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
13 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม ปี 2563
14 ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยแรก ปี 2563
15 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563
16 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2563
17 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ปี 2563
18 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ปี 2563
19 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ปี 2563
20 ประกาศฯ นัดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563
21 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี 2563
22 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ปี 2563
23 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ปี 2563
24 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563
25 ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
26 ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
27 ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
28 ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
29 ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563
31 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ปี 2563
32 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ปี 2563
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ปี 2563
34 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2563

แชร์ให้เพื่อน: