วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
เทศบาลตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ให้เพื่อน: