วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านป่าเป้า

  • 5 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 78 ครั้ง

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง

ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงธรรมชาติไร้สารเคมี รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง นำไปสู่่การเลี้ยงผึ้งเชิงนิเวศ และพร้อมนำนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาและ

และศึกษาธรรมชาติ

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: