“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

วัดสันก้างปลา (สันกำแพงชวนเที่ยว ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง)

  • 11 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 127 ครั้ง

วัดสันก้างปลา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เกิดขึ้นด้วยความเห็นชอบของคณะศรัทธาประชาชนในหมู่บ้าน อาศัยความเสียสละสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันของชาวบ้าน ได้รวบรวมทุนปัจจัยร่วมกันซื้อพื้นที่นาแล้วพัฒนาขึ้นมาให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ วัดสันก้างปลามีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะบูชา และร่วมกันทำนุบำรุงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดสันก้างปลา เพื่อสักการะองค์พระธาตุ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๙ เหนือของทุกปี จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน และสืบทอดกันมายาวนานมากกว่า ๓o ปี สร้างความศรัทธาและความสามัคคีในกลุ่มพุทธศาสนิกชน นับว่าชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัย พระธาตุเจดีย์วัดสันใต้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: