“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

วัดดอนมูล (วัดสันโค้งใหม่) (สันกำแพงชวนเที่ยว ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง)

  • 11 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 138 ครั้ง

วัดดอนมูลเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๒ จุลศักราชได้ ๑๒๖๑ ปีกุน โดยมีครูบาเจ้าคำมูล ธมมเสนา เป็นประธานในการก่อสร้าง พร้อมด้วยศิษย์อีก ๖ รูป เมื่อการก่อสร้างเสร็จ ครูบาเจ้าคำมูล ธมมเสนา ตลอดจนถึงศรัทธาประชาชนจึงได้พร้อมใจเรียกชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่นั้นว่า "วัดสันโค้งใหม่" (เรียกชื่อตามฐานะของวัดที่แยกออกมาจากวัดสันโค้งเก่าที่มีอยู่) หรือบางทีก็เรียกว่า "วัดสันโค้งต้นผึ้ง" แต่ปัจจุบันนี้เรียก "วัดดอนมูล"ตามที่ราชการเรียก และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน ชุมชนและคณะสงฆ์จึงได้ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ให้เคารพบูชา ปัจจุบันวัดดอนมูลมีอายุ ๑๒๓ ปี นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ และเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะบูชา ตามหลักฐานที่ปรากฏในประวัติวัดดอนมูล ได้กล่าวถึง ชุมชนร่วมกับฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘หรือเตือน ๙ เหนือ ของทุกปี เพื่อสักการะองค์พระธาตุจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนสืบทอดกันมายาวนานมากกว่า ๑oo ปี สร้างความศรัทธาและความสามัคคีในกลุ่มพุทธศาสนิกชน นับว่าชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัย พระธาตุเจดีย์วัดสันใต้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: