“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

วัดสันโค้ง (สันกำแพงชวนเที่ยว ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง)

  • 11 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 104 ครั้ง

วัดสันโค้ง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๐๗๕ และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ ปัจจุบันมีอายุ ๔๙- ปี วัดสันโค้งมีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญและเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะบูชาซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏในประวัติวัดสันโค้ง ได้กล่าวถึง ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ให้ความสำคัญและร่วมกันทำนุบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๙ เหนือของทุกปี ชุมชนร่วมกับฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดสันโค้ง เพื่อสักการะองค์พระธาตุจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมซน สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า ๑๐๐ ปี สร้างความศรัทธาและความสามัคคีในกลุ่มพุทธศาสนิกชน นับว่าชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัย พระธาตุเจดีย์วัดสันโค้งเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: