“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

  • 20 มกราคม 2566
  • อ่าน 5 ครั้ง

การศึกษานอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้เด็กและเยาวชน
20 มกราคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้กองการศึกษาจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็น ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: