“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

  • 2 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 188 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ และการบันทึกข้อมูลคำของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: