วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561​

  • 3 พฤศจิกายน 2560
  • อ่าน 154 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E1/2561​
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณซอย 3/1 บ้านสมหวัง ไชยศรี ถึงบ่อตกปลาโต้งปลานิล หมู่ 5 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E2/2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บริเวณทางหลวงเทศบาล บ้านเหล่า-บ้านป่าเส้า หมู่ 3 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E3/2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E4/2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณซอย 7 ถึงเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง หมู่ 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E5/2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนก รีตเสริมเหล็ก ซ.2 บ้านออน จากบ้าน นายทองอินทร์ ถึงบ้านนายจรูญ ม.14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E6/2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารบริการประชาชน ม.8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E7/2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถน นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสามแยกตั๊ม จุ๊บ-แยกไทยการ์เม้น หมู่ 5,7 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E10/2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด จากลานถ่ายเทขยะ มูลฝอยในที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E11/2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝั่ง พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กม.1 บ.ดอนมูล ทรายมูล
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต ่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบริการ ประชาชน 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e13/2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถน นคอนกรีต และก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอด ถนน บริเวณทางหลวง บ้านสันไร่-บ้านน้อย หมู่ 10,11 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e15/2561
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน หมู่5 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e16/2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปนสถาน หมู่6 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E17/2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า บริเวณศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e18/2561
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3,4,5 บ้านป่าเส้า หมู่1 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) e20/2561
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้วยพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e21/2561
18 ยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซ.หมู่เฮาถึงมัสยิด บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ (e-bidding)
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สะพานประชาสามัคคี หมู่ ๗ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี(e-bidding) e23/2561
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม พนังกันดิน หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e24/2561
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e25/2561
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10,11 ตำบล สันกำแพง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e27/2561
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซ.หมู่เฮาถึงมัสยิด บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e28/2561
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซ. หมู่เฮาถึงมัสยิด บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e29/2561
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รวม 5 โครงการ (e-bidding) e30/2561
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอ สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e31/2561
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 9 ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ (e-bidding) e32/2561
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6,7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ (e-bidding) e33/2561
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.สันกำแพง และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e35/2561
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e36/2561

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: