วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ยกย่องพนักงานต้นแบบในการทำคุณงามความดี

  • 13 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 16 ครั้ง

น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ยกย่องพนักงานต้นแบบในการทำคุณงามความดี
เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน2563 ที่ผ่านมาโดยมีนายจิรเดช ศิริกุลพันธุ์ ลูกจ้างประจำ นายพิรุณ สุภา พนักงานจ้างทั่วไป และ
นายอารีย์ มูลวัติ พนักงานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำส่งคืนโทรศัพท์
ที่เก็บได้บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันกำแพง และส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของโทรศัพท์ คือ นางสาวสุภาภรณ์
ตระกูลมีพร ซึ่งเป็นอาจารยในสังกัดโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งถือได้ว่ามีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมยึดถือสิ่งที่ถูกต้อง


#ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: