วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education

  • 29 เมษายน 2564
  • อ่าน 8 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งภายในแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: