“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ร่วมชมบรรยากาศถนนคนเดินสันกำแพ

ชม ช็อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องปั้น งานไม้ ของฝาก ผ้าเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงาน ในราคามิตรภาพ สัมผัสวิธีชีวิตและความหลากหลายของชาวล้านนา ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ ข่วงสันกำแพง-สถานีอนามัยตำบลสั...

อ่าน 19 ครั้ง

ดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และการตรวจเตือนร้านค้าภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่ให้จำหน่ายบุหรี่กับเด็ก

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และการตรวจเตือนร้านค้าภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่ให้จำหน่ายบุหรี่กับเด็ก ...

อ่าน 53 ครั้ง