“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เปิดงานพิธีบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ครั้ง 21 ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2567 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีเปิดงานพิธีบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ครั้ง 21 ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567 ร่วมกับวัดสันก้างปลา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ...

อ่าน 86 ครั้ง

ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 ราย

รายแรกบ้าน นายพิภพ อินธนู บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนเงิน 40,000 บาท , และ ผู้ใหญ่บ้าน เจษฎาจิญณทัต เจริญสุขร่วมปรับปรุงซ่อมแซม รายที่สามบ้าน เรือนคำ อินถา บ้านเลขที่ 69/4 หมู่ที่ 2 ...

อ่าน 63 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็ง รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู้การเป็นเครือข่าย (อพม.น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็ง รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู้การเป็นเครือข่าย (อพม.น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 และมอบวุฒิบัตรให้กับอพม.น้อย พร้อมด้วยสม...

อ่าน 68 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงร่วมกับหมู่บ้าน สันก้างปลา หมู่ 6 ตำบลทรายมูลจัดกิจกรรม"MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ"

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมการดำเนินการมีการแยกขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน และมีรถรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัค...

อ่าน 86 ครั้ง