“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 3 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 536 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง (ขนขยะ) 1/2567 วันที่ทำสัญญา 2/10/2566
2 สัญญาจ้าง (ทำความสะอาด) 2ค/2567 วันที่ทำสัญญา 9/10/2566
3 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้าย) 3/2567 วันที่ทำสัญญา 26/10/2566
4 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล) 4/2567 วันที่ทำสัญญา 26/10/2566
5 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทาง) 5/2567 วันที่ทำสัญญา 9/11/2566
6 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล) 6/2567 วันที่ทำสัญญา 9/11/2566
7 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) 7/2567 วันที่ทำสัญญา 10/11/2566
8 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร) 8/2567 วันที่ทำสัญญา 16/11/2566
9 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.) 9/2567 วันที่ทำสัญญา 12/12/2566
10 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซ.5/1 บ้านสันเหนือ ม.6 สันกำแพง) 10/2567 วันที่ทำสัญญา 13/12/2566
11 สัญญาจ้าง (ก่อสร้างขยายไหล่ทางและทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง) 11/2567 วันที่ทำสัญญา 11/3/2567
12 สัญญาจ้าง (จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง) 12/2567 วันที่ทำสัญญา 11/3/2567
13 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณซอยรวมพร 7 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) 13/2567 วันที่ทำสัญญา 26/3/2567
14 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณซอยข้างวัดทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล) 14/2567 วันที่ทำสัญญา 26/3/2567
15 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง) 15/2567 วันที่ทำสัญญา 22/4/2567
16 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมไหล่ทาง หัวทุ่ง ซ.3/1 ม.5 ต.ทราบมูล) 16/2567 วันที่ทำสัญญา 22/4/2567
17 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณซอยไพบูลย์ 1 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล) 17/2567 วันที่ทำสัญญา 29/4/2567
18 สัญญาจ้าง (จ้างปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย 2 จนสุดซอย บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง) 18/2567 วันที่ทำสัญญา 29/4/2567
19 สัญญาจ้าง (จ้างปรับปรุงผิวด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) ทางหลวงถิ่นที่ ชม.ถ.70-004 บริเวณสามแยกกองหลิ่งไปโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์) 19/2567 วันที่ทำสัญญา 29/4/2567
20 สัญญาจ้าง (จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมลงหินคลุกบดอัดทั้งสองข้าง บริเวณถนนบ้านออน ซ.3 เชื่อมต่อถนนเลียบคลองชลประมาน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านน้อย ม.11 และบ้านออน ม.14) 20/2567 วันที่ทำสัญญา 1/5/2567
21 สัญญาจ้าง (จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) 21/2567 วันที่ทำสัญญา 15/5/2567

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: