“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกำแพง

  • 30 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี นายยงยุทธ ปะระมะ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง นางสาวบุญทิวา เนื้ออ่อน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสิริวัลยา โอดคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นางสาวชลนิชา จูวารี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับนายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านตลาด ประธานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานผู้สูงอายุ ผู้ช่วยคนพิการ นักบริบาลผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งได้เลือกเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นพื้นที่นำร่อง ที่แรกในจังหวัดเชียงใหม่ จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการ 9 หัวหน้าบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: