วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่

  • 11 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 92 ครั้ง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดย นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาล

และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ในทุกระดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จัดขึ้น ณ อบต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: